CITY24 TĪKLA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

IEVADS

City24, SIA (reģistrācijas numurs 40003692375, atrodas Gustava Zemgala gatve 78-1, Rīgā, LV-1039, Latvijā) (turpmāk saukta “City24”, “mēs” vai “mūs”) ir Latvijā reģistrēta sabiedrība, kas darbina City24 tīkla vietni ar adresi www.city24.lv un tās apakšdomēnus, tostarp programmatūru, aparatūru, datubāzes, interfeisus, saistītos medijus, dokumentāciju, atjauninājumus, un citus komponentus vai materiālus, kas iekļauti tajos vai integrēti ar tiem (turpmāk “Tīkla vietne”).

Tīkla vietne nodrošina Klientiem virtuālu platformu sludinājumu par nekustamo īpašumu pārdošanu un citu paziņojumu izvietošanai, kā arī citu caur Tīkla vietni piedāvātu pakalpojumu izmantošanai. Lietojot Tīkla vietni, jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk “Noteikumi”). Tīkla vietnes lietotājs turpmāk tiks saukts “Klients”, “Jūs” vai “Jūsu”.

Kad Klients piekļūst Tīkla vietnei, šie Noteikumi kļūst par saistošu līgumu starp Klientu un City24 (turpmāk “Līgums”). Noteikumi attiecas uz visām tiesiskajām attiecībām starp jebkurām personām un City24, kas var izrietēt no Tīkla vietnē norādīto pakalpojumu lietošanas (tai skaitā, bet ne tikai, lietu un/vai pakalpojumu pirkšanas /pārdošanas /nomas /īres piedāvājumu izvietošanas saskaņā ar Tīkla vietnē norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem) (turpmāk “Pakalpojumi”).

Lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus. Ja jums ir jebkādi jautājumi par šiem Noteikumiem vai Pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar mums pa info@city24.lv.

1. City24 Pakalpojumi un Tīkla vietnes lietošana

1.1. City24 nodrošina Klientiem virtuālu platformu, t.i., Tīkla vietni, kurā Klienti var publicēt piedāvājumu izteikšanas aicinājumus un izvietot piedāvājumus par lietu un/vai pakalpojumu pirkšanu, pārdošanu vai nomu, kā arī izmantot citus Pakalpojumus.

1.2. City24 piedāvā Tīkla vietni “esošajā stāvoklī” un “pēc pieejamības”, kas nozīmē to, ka City24 nesniedz nekādas garantijas par Tīkla vietnes nepārtrauktu funkcionēšanu un lietošanas iespējamību. Mēs nesniedzam nekādas garantijas vai apliecinājumus par to, ka Tīkla vietne vienmēr būs savienojama ar jebkādu Klienta izmantotu programmatūru un/vai aparatūru, vai par to, ka Tīkla vietne jebkurā laikā būs brīva no jebkādām kļūmēm, vienmēr pieejama, brīva no vīrusiem vai hakeru darbības, vai par citiem drošības riskiem.

1.3. Līgumus, kas noslēgti attiecībā uz Tīkla vietnē publicētiem sludinājumiem, tai skaitā pārdošanas un nomas līgumus, Klienti noslēdz bez jebkādas City24 iesaistīšanās, un Klienti arī ir atbildīgi par šāda līguma izpildi, kā arī jebkādiem citiem ar šiem līgumiem saistītiem apstākļiem.

1.4. City24 neuzņemas nekādu atbildību par tādu lietu/pakalpojumu kvalitāti un daudzumu, kas tiek pirkti, pārdoti vai nomāti caur Tīkla vietni.

1.5. Ciktāl to pieļauj piemērojamais likums, Klienti lieto Tīkla vietni uz savu atbildību. City24 neatbild par jebkādu piedāvājumu vai komentāru, ko Klienti izvieto Tīkla vietnē, un jebkādas citas Klientu publicētas informācijas likumību, pareizību, spēkā esamību vai tās atbilstību labākajai praksei, kā arī par jebkādu no Pakalpojumu lietošanas izrietošu citu Klientu saistību pienācīgu izpildi.

1.6. Mēs esam apņēmušies attīstīt un uzlabot mūsu pakalpojumus un Tīkla vietni, lai nodrošinātu saviem klientiem vislabāko iespējamo pakalpojumu un visaugstāko pakalpojuma kvalitāti. Tādēļ City24 patur tiesības mainīt Tīkla vietnes dizainu un saturu, pamatojoties uz labas prakses un lietderības principiem.

2. Klienta pienākumi un apliecinājumi

Klientam ir pienākums:

2.1. neizmantot Tīkla vietni nelikumīgiem darījumiem un/vai krāpnieciskai darbībai;

2.2. maksāt par Pakalpojumiem atbilstoši Cenrādim;

2.3. nodrošināt, lai dati, ko Klients sniedz Tīkla vietnes izmantošanas gaitā, tai skaitā, bet ne tikai, elektroniski dati (t.i., datnes, programmas, e-pasta ziņas u.c.) un Klienta kontaktu dati (vārds, tālruņa numurs, e-pasta adreses u.c.) (turpmāk “Klienta dati”):

2.3.1. nav maldinoši, neprecīzi un/vai nepatiesi;

2.3.2. nesatur aizliegtu lietu/pakalpojumu vai tirdzniecībā ierobežotu lietu/pakalpojumu pirkšanas, pārdošanas, nomas vai īres piedāvājumus;

2.3.3. nepārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības vai jebkādas citas trešo personu mantiskas un/vai morālas tiesības, tai skaitā autortiesības;

2.3.4. nav pretrunā ar likumu un citiem piemērojamiem tiesību aktiem (tai skaitā, bet ne tikai, tiesību aktiem, kas regulē patērētāju aizsardzību, konkurenci un lietu/pakalpojumu nodošanu un sniegšanu);

2.3.5. nav pretrunā morāles normām;

2.3.6. ir brīvi no vīrusiem un citām datorprogrammām vai datnēm, kas var būt saglabāti Klienta datorā Tīkla vietnes izmantošanas rezultātā, kas var traucēt, kaitēt vai citādi kavēt Tīkla vietnes normālu izmantošanu, un/vai traucēt, kaitēt vai citādi kavēt datoru, kuros tiek izmantota Tīkla vietne, normālu funkcionēšanu, vai, ja Klients saglabājis tos savā datorā, tie var traucēt, kaitēt vai citādi kavēt normālu funkcionēšanu;

2.3.7. nesatur brokeru, sekretāru vai citu trešo personu kontaktu informāciju konkrētā objekta papildu informācijas laukā vai jebkādā šim nolūkam neparedzētā laukā;

2.3.8. tikai Klientiem, kam ir līgumattiecības ar City24, ir atļauts pievienot nekustamā īpašuma sabiedrības tīkla vietnes saiti, tā ka saite neatveras tai pašā logā;

2.3.9. City24 nevar publicēt vairākus aktīvus sludinājumus par vienu un to pašu objektu.

2.4. lietojot Tīkla vietni, netiek pārkāptas citu personu tiesības, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesības. Turklāt klients arī garantē, cita starpā, ka tas:

2.4.1. nelikumīgi nekopēs un neizplatīs Tīkla vietnē nekādus datus, fotogrāfijas, reklāmas, komentārus vai citu pārējo lietotāju publicētu saturu;

2.4.2. nepaziņos caur Tīkla vietni nekādus datus, fotogrāfijas, reklāmas, komentārus vai citu saturu, ja Klientam nav tiesību to paziņot un publicēt;

2.5. nodrošinās, lai Tīkla vietnes lietošanai piešķirtā parole un lietotāja vārds nav pieejams nekādām trešajām personām, izņemot gadījumu, ja Klients ir pilnvarojis šādas trešās personas pārstāvēt to sakarā ar Pakalpojumu izmantošanu;

2.6. nekavējoties pa e-pastu paziņot City24 jebkādu informāciju un apstākļus, kas ir mainījušies salīdzinājumā ar tiem, kas tika sniegti, kad Klients tika reģistrēts kā Tīkla vietnes lietotājs;

2.7. nekavējoties pa e-pastu paziņot City24, ja Tīkla vietnes lietošanai piešķirtā parole un/vai lietotāja vārds ir nozaudēts vai nonācis trešo personu rīcībā;

Veicot jebkādu darbību Tīkla vietnē, Klients apliecina, ka ir:

2.8. fiziska persona, kas ir vismaz 18 gadus veca un rīcībspējīga saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem; vai

2.9. noteiktā kārtībā reģistrēta juridiska persona, kuras pārstāvim ir visas pilnvaras, kas nepieciešamas, lai lietotu Tīkla vietni šādas juridiskas personas vārdā un uzņemtos šādai juridiskai personai saistošus pienākumus;

2.10. informēts par to, ka visus līgumus, kas noslēgti caur Tīkla vietni, ieskaitot pirkuma līgumus un nomas līgumus, Klienti noslēdz bez jebkādas City24 iesaistīšanās, un paši Klienti atbild par šādu līgumu izpildi;

2.11. piekrītot Noteikumiem, Klienta un City24 nodoms nav radīt nekādas citas savstarpējas tiesiskās attiecības, izņemot tādas tiesiskās attiecības, kas ir konkrēti norādītas Noteikumos;

2.12. informēts un pilnībā piekrīt tam, ka Noteikumu 3.7. punktā noteiktajos gadījumos City24 ir tiesības atklāt City24 izvēlētiem uzticamiem sadarbības partneriem jebkādu informāciju, ko City24 ir saņēmusi no Klienta, reģistrējot to kā Tīkla vietnes lietotāju, un ko City24 ir pieprasījusi no Klienta šādas Tīkla vietnes lietošanas gaitā, un informāciju, un kas citādi ir iegūta par Klientu sakarā ar Tīkla vietnes izmantošanu.

3. City24 tiesības un pienākumi

3.1 City24 nekavējoties informēs Klientu par jebkādām Noteikumu un Cenrāža izmaiņām, publicējot attiecīgus paziņojumus Tīkla vietnē.

3.2 City24 ir tiesības pēc saviem ieskatiem ierobežot vai atsaukt Klienta tiesības lietot Tīkla vietni gadījumā, ja:

3.2.1. Klients būtiski pārkāpj Noteikumus vai nenovērš jebkādu pārkāpumu City24 noteiktā pamatotā termiņā;

3.2.2. Klienta saskaņā ar Noteikumiem sniegtie apliecinājumi ir maldinoši un/vai nepatiesi;

3.2.3. reģistrējoties kā lietotājs vai lietojot Tīkla vietni, Klients ir sniedzis informāciju, kas ir nepatiesa, maldinoša un/vai nepareiza;

3.2.4. viena un tā pati fiziska vai juridiska persona ir izvietojusi vairāk nekā 3 objektus gadā, un šajā nolūkā ir reģistrējusies vairāk nekā vienu reizi, ja nepastāv atsevišķas līgumattiecības (izņemot Līgumu, kas noslēgts, apstiprinot šos Noteikumus) ar Klientu.

3.3. Tīkla vietnes un Pakalpojumu attīstīšanas interesēs un nolūkā nodrošināt to labāku un drošāku izmantošanu City24 ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt un grozīt Noteikumus un Cenrādi.

3.4. City24 ir tiesības jebkurā laikā veikt jebkādu Tīkla vietnē notiekošo darbību monitoringu, tai skaitā, bet ne tikai, lietotāju Tīkla vietnē iesniegto pirkšanas/pārdošanas piedāvājumu monitoringu. City24 var izmeklēt visus norādītus Noteikumu pārkāpumus, izmantojot jebkādus līdzekļus, kas paredzēti šādā nolūkā ar likumu.

3.5. City24 ir tiesīga jebkurā laikā dzēst no Tīkla vietnes jebkādus piedāvājumus, ko tajā izvietojuši lietotāji, ja šādi piedāvājumi ir pretrunā ar Noteikumiem, morāles normām vai spēkā esošajiem tiesību aktiem. Turklāt, lai nodrošinātu labāku Tīkla vietnes lietojamību, City24 ir tiesības jebkurā laikā pārvietot lietotāju Tīkla vietnē publicētos datus par piedāvājumiem, nemainot šādu piedāvājumu saturu.

3.6. Klients piešķir City24 piekrišanu izmantot (tai skaitā reproducēt un izplatīt) Tīkla vietnē izvietoto saturu un attēlus mēdijos, tai skaitā, bet ne tikai, tādos sociālo mēdiju kanālos kā Facebook, Instagram, Twitter un citās tamlīdzīgās Tīkla vietnēs un mājas dizaina tīkla vietnē Homer gan šo Noteikumu darbības laikā, gan pēc tā beigām un City24 pakalpojumu lietošanas pārtraukšanas. Pēc tam, kad Klienta izvietots saturs ir dzēsts no Tīkla vietnes vai City24 pakalpojumu lietošana ir izbeigta, City24 nav pienākuma dzēst vai izņemt Klienta izvietoto saturu no minētajiem mēdiju kanāliem vai citām tamlīdzīgām vietnēm. Klients apliecina, ka tā Tīkla vietnē izvietotais saturs nepārkāpj nekādas trešo personu tiesības, un Klients ir ieguvis visas nepieciešamās tiesības, tai skaitā bez ierobežojumiem intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī licences, kas nepieciešamas Tīkla vietnē izvietotā satura izvietošanai un tiesību piešķiršanai City24 turpmāk izmantot saturu šajos Noteikumos aprakstītajā veidā.

3.7. Jebkādu informāciju, ko City24 prasa Klientam sniegt, reģistrējoties kā Tīkla vietnes lietotājam un tās lietošanas laikā, un jebkādu informāciju, kas citādi tiek iegūta par Klientiem sakarā ar Tīkla vietnes lietošanu, City24 izmanto Pakalpojumu turpmākai attīstībai un personalizēšanai. City24 nenodos šo informāciju un citādi nepiešķirs to lietošanā trešajām personām. Neraugoties uz iepriekš minēto, City24 patur tiesības nākotnē sadarboties ar noteiktām izvēlētām, uzticamām trešajām personām nolūkā paplašināt, uzlabot un citādi attīstīt Pakalpojumus, un šādas sadarbības nolūkā var rasties nepieciešamība pēc informācijas apmaiņas ar šādu uzticamu partneri.

4. Maksa

4.1. Par Pakalpojumu lietošanu var tikt piemērota pakalpojumu maksa (turpmāk - “Maksa”), kas norādīta mūsu cenrādī (turpmāk – “Cenrādis”), kas pieejams http://www.city24.lv/lv/cenas/ un http://www.city24.lv/static/prices/City24_sludinajumu_cenu_lapa_2017.pdf .

4.2. Ja par Pakalpojumu lietošanu, ko jūs veicat, tiek piemērota maksa, mēs nosūtīsim jums rēķinu par Pakalpojumu lietošanu vienu reizi mēnesī uz jūsu norādīto e-pasta adresi, vai arī Maksa var būt jāsamaksā vienā maksājumā. Maksa jāmaksā saskaņā ar Cenrādi ar pārskaitījumu uz City24 bankas kontu attiecīgā pakalpojuma lietošanas laikā vai rēķinā norādītajā veidā.

Jebkāda maksājuma nokavējuma gadījumā jums jāmaksā nokavējuma procenti pēc likmes 0,05% no kavējuma summas par katru nokavējuma dienu.

4.3. City24 patur tiesības mainīt Maksu jebkāda objektīva iemesla dēļ, piemēram, ja mainās maksa, ko mēs maksājam saviem sadarbības partneriem, nodokļi, biroja izdevumi, algu izdevumi, jebkādas uzturēšanas un administratīvās izmaksas u.c.

5. Paziņojums par tiesību pārkāpumu

5.1. City24 ievēro jebkuru personu tiesības, tai skaitā to intelektuālā īpašuma tiesības, un sagaida tādu pašu attieksmi no visu pārējo Tīkla vietnes lietotāju puses. Tādēļ mēs darām visu iespējamo, lai jebkāda rakstura saturs, kas publicēts caur Tīkla vietni, nepārkāpj nekādu trešo personu tiesības, tai skaitā to intelektuālā īpašuma tiesības.

5.2. City24 apņemas dzēst jebkādu publicētu saturu, kas pārkāpj jebkuras personas tiesības, tai skaitā tās intelektuālā īpašuma tiesības, pamatotā termiņā pēc uzzināšanas par šādu pārkāpumu.

5.3. Ja, lietojot Tīkla vietni, jums kļūst zināms, ka jebkāds Tīkla vietnē publicēts saturs pārkāpj jūsu tiesības vai trešās personas tiesības, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesības, lūdzam paziņot mums par šādu pārkāpumu, nosūtot e-pastu uz info@city24.lv.

6. Atbildība

6.1. Ciktāl to pieļauj piemērojamais likums, Klients piekrīt lietot Tīkla vietni uz savu atbildību, atlīdzināt zaudējumus un pasargāt City24 no jebkādas iespējamas neprecizitātes, nepatiesa apliecinājuma, Tīkla vietnē izvietotās informācijas neatbilstības vai jebkāda cita ar to saistīta apstākļa.

6.2. Klients piekrīt un atzīst, ka City24 neatbild par Tīkla vietnē publicētu trešo personu saturu, saitēm vai materiāliem, kā arī par to pareizību vai patiesīgumu. Klients izmanto jebkādu trešo personu saturu un paļaujas uz tā uzticamību un pareizību uz savu risku.

6.3. Klients piekrīt un atzīst, ka šī Līguma 2.4. punkta pārkāpuma gadījumā tam jāmaksā City24 līgumsods 1 000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā par katru atsevišķu pārkāpumu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no viņa saistību izpildes saskaņā ar Noteikumiem. Papildus prasībai par līgumsoda samaksu City24 ir tiesības pieprasīt Klienta pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzību.

7. Citi noteikumi

7.1. Papildus šiem Noteikumiem attiecības starp Klientu un Portālu regulē Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti, Cenrādis, kas publicēts Tīkla vietnē Pakalpojuma lietošanas laikā (piemēram, kad lieta/pakalpojums tiek izvietots pārdošanai).

7.2. Klients tiks informēts par jebkādiem Noteikumu un Cenrāža grozījumiem ne mazāk kā 30 dienas iepriekš, publicējot attiecīgu paziņojumu Tīkla vietnē. Ja Klients nepiekrīt grozījumiem Cenrādī un/vai Noteikumos, tam ir tiesības izbeigt tiesiskās attiecības ar Ciy24 pirms grozījumu stāšanās spēkā, iepriekš izpildot visas saistības, kas izriet no tā tiesiskajām attiecībām ar City24.

7.3. Ja jebkāds šo Noteikumu punkts izrādās spēkā neesošs jebkāda iemesla dēļ vai ir pretrunā ar tiesību aktiem, tas neizraisa pārējo noteikumu spēkā neesamību.

7.4. Tiesiskās attiecības starp Klientu un City24, kas izriet no Tīkla vietnes lietošanas, regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

7.5. Jebkādi strīdi starp Klientu un City24s, kas izriet no Tīkla vietnes lietošanas, tiek nodoti izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā.