Tietoa käyttämistämme evästeistä

Privātuma politika

City24 ir apņēmies un īsteno Jūsu privātuma aizsardzību. Šī privātuma politika izskaidro City24 datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas un tiesības attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

Personas datu aizsardzība

Šī privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību ir balstīta uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā – Regula) prasībām. Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar kārtību, kas ir noteikta Regulā.

Kāpēc City24 apkopo, glabā un apstrādā Jūsu datus?

Jūsu datu iesniegšana ir brīvprātīga. Ja Jūs neiesniedzat personas datus, mēs nevaram sasniegt zemāk norādītos nolūkus.

Jūsu dati tiek apkopoti, lai:

 • ļautu personalizēt Jūsu piekļuvi sistēmai;

 • ļautu City24 vai mūsu līgumpartneriem atbildēt uz Jūsu jautājumiem un sniegt Jums informāciju;

 • sagatavotu anonīmu statistiku par tīkla vietnes lietošanu;

 • sniegtu Jums pakalpojumus vai piegādātu produktus;

 • organizētu pasākumus, piemēram, atvērto durvju dienas;

 • atjauninātu Jums uz abonēšanu pamatotus pakalpojumus;

 • nodrošinātu Jums klientu atbalstu (lūgums ņemt vērā, ka mēs varam arī apkopot par Jums papildu informāciju, lai pētītu un sniegtu atbildes uz Jūsu ar atbalsta nodrošināšanu saistītiem jautājumiem);

 • analizētu mūsu klientu raksturlielumus, lai izprastu klienta un tirgus vajadzības, lai izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī mārketinga komunikācijas vajadzībām.

Jūsu dati tiek apstrādāti saskaņā ar Regulas 6.panta pirmās daļas (a) punktu (Jūsu piekrišana), (b) punktu (līguma ar fizisku personu izpilde) un (f) punktu (mūsu un mūsu līgumpartneru leģitīmās intereses). Mūsu leģitīmās intereses ir uzlabot mūsu tīkla vietni un pakalpojumus, popularizēt tos, kā arī attīstīt jaunus produktus un pakalpojumus. Mūsu līgumpartneriem ir leģitīma interese veicināt to produktu un pakalpojumu pārdošanu.

City24 darbinieki, tās līgumpartneri, kā arī City24 saistītie uzņēmumi apkopotos datus lieto tikai iepriekš minēto mērķu īstenošanas nolūkā, kā arī lai uzlabotu Jums sniegto pakalpojumu kvalitāti. Šādi datu lietotāji ir informēti par un savā darbībā ievēro piemērojamos datu apstrādes likumības un drošības nosacījumus, tajā skaitā normatīvo aktu prasības un šīs politikas noteikto.

City24 ir tiesīga nodot Jūsu datus arī citām personām, ja tas nepieciešams tādu City24 pienākumu izpildei, kas izriet no piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Jūsu dati var tikt nodoti līgumpartneriem pasākumu organizēšanas nolūkā, kā arī, lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem un sniegtu Jums informāciju.

Daži no Jūsu datiem (vārds, e-pasta adrese, tālrunis) var tikt publicēti city24.lv tīmekļa vietnē, piemēram, kad Jūs publicējat sludinājumu. Tādā gadījumā šī informācija ir pieejama city24.lv tīkla vietnes apmeklētājiem.

Jūsu personas datu apstrādē mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, ņemot vērā Jūsu iepriekš izmantotos meklēšanas kritērijus. Šī apstrāde tiek veikta mūsu pakalpojuma sniegšanai.

Kurš ir atbildīgs par Jūsu datu apstrādi?

Datu pārzinis, kurš ir atbildīgs par apkopoto datu apstrādi Jūsu valstī, ir attiecīgais City24 uzņēmums. Latvijā tā ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "City24", reģistrācijas Nr. 40003692375, adrese Gustava Zemgala gatve 78 - 1, Rīga LV-1039, Latvija. Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūgums sūtīt e-pastu uz info@city24.lv.

Tikai attiecīgi iecelti un pienācīgi pilnvaroti City24 uzņēmumu darbinieki var piekļūt datiem, izmantojot savu lietotāja ID un personīgo paroli attiecīgās sistēmās.

Datu apstrādātājs, kurš ir atbildīgs par šeit minēto datu apstrādi:

 • attiecīgais City24 grupas uzņēmums, kas piegādā produktus vai sniedz pakalpojumus;

 • konsultāciju sniegšanas nolūkā pēc Jūsu pieprasījuma – juristi vai citi konsultanti, kuri ir piesaistīti šādu konsultāciju sniegšanai;

 • mārketinga nolūkā – uzticamas sabiedrības, kas nodrošina mārketinga instrumentus un ar kurām City24 ir noslēgti sadarbības līgumi.

City24 nav atbildīgs par personas datu apstrādi, ko saviem mērķiem veic mūsu līgumpartneri vai citas trešās personas, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai citu tiesisko pamatu. Ja Jums ir jautājumi par šādu personas datu apstrādi, sazinieties ar attiecīgo līgumpartneri vai trešo personu, kas apstrādā Jūsu informāciju.

Kādus datus City24 apkopo?

 • Reģistrēties kā tīkla vietnes lietotājam – fiziskai personai: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, lietotājvārds, parole; juridiskai personai: biznesa e-pasta adrese, uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma pārstāvja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, lietotājvārds, parole.

 • Ievietot sludinājumu tīkla vietnē – vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, sludinājuma aprakstošā informācija (darījuma veids, tips, adrese, istabu skaits, cena), attēli.

 • Sūtīt īpašuma pieprasījumu – meklējamā objekta informācija, darījuma veids, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, papildu informācija pēc izvēles.

 • Sūtīt ziņu (uzdot jautājumu) – ziņa pēc izvēles, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pieprasījums nosūtīt ziņas kopiju uz e-pastu.

 • Piedāvāt savu cenu - ziņa pēc izvēles, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piedāvātā cena.

 • Pieteikties jaunumiem – e-pasta adrese.

 • Pieteikties atvērto durvju dienu apmeklējumam – vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, jautājumi pēc izvēles, izvēle saņemt informāciju par kredīta piedāvājumu, apmeklējamo atvērto durvju dienu informācija.

Bērnu dati

Šī tīkla vietne nav paredzēta bērniem. Mēs apzināmies bērnu informācijas aizsardzības būtiskumu, jo īpaši tiešsaistes vidē, tāpēc mēs apzināti neveicam bērnu datu apkopošanu vai apstrādi.

Cik ilgi City24 glabā Jūsu datus?

Mēs glabāsim Jūsu personisko informāciju, klienta un biznesa informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai:

 • nodrošinātu produktus, pakalpojumus un informāciju, kuru Jūs vai Jūsu uzņēmums ir pieprasījis;

 • sazinātos ar Jums par pieprasījumu, kuru Jūs mums esat iesniedzis;

 • administrētu Jūsu izvēles un tiesības, kuras Jūs esat īstenojis saskaņā ar šo privātuma politiku;

 • tīkla vietnē arhivētā anonimizētā informācija tiks glabāta tik ilgi, kamēr Jūsu/ Jūsu pārstāvētā uzņēmuma profils tīkla vietnē ir aktīvs un 5 gadus pēc Jūsu/ Jūsu pārstāvētā uzņēmuma profila dzēšanas.

Kā Jūs varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to pareizību un labot tos?

Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopiju jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību, labot un/vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personisko informāciju, ja piemērojams. Jums ir tiesības lūgt ierobežot Jūsu personiskās informācijas apstrādi vai celt iebildumus pret apstrādi, kā arī lūgt pārnest Jūsu datus.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkādai Jūsu personiskajai informācijai, kuru mēs glabājam, 30 dienu laikā no Jūsu piekļuves pieprasījuma saņemšanas.

Gadījumos, kad mēs apstrādājam personas datus uz Jūsu piekrišanas pamata, Jūs varat savu piekrišanu atsaukt jebkurā laikā. Šāds atsaukums neietekmēs Jūsu personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda atsaukuma, tiesiskumu.

Ja tas būs tehniski iespējams City24, pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu, nodrošinās Jūsu datu pārnesamību citam datu pārzinim.

Jūs jebkurā laikā varat anulēt e-pasta sūtījumu abonēšanu, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi info@city24.lv vai izmantojot saiti, kas ir pieejama Jums sūtītajos ziņojumos.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personiskajiem datiem.

Kur vērsties jautājumu vai sūdzību gadījumos?

Ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot Jūsu personisko informāciju, lūdzam sazināties ar datu pārzini, kurš ir atbildīgs par šo datu apstrādi, e-pasta adrese: info@city24.lv. Savukārt sūdzību un citu ar datu apstrādi saistītu un risināmu jautājumu gadījumā rakstiet City24 datu aizsardzības amatpersonai (e-pasts: info@city24.lv).

Ja jūs iesniegsiet ar privātumu saistītu sūdzību, mēs reģistrēsim Jūsu vārdu un/vai uzņēmuma nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas vārdu, e-pasta adresi, teritoriālo atrašanās vietu, un informāciju, kas ir bijusi sūdzības pamatā. Atbildi uz Jūsu sūdzību mēs sniegsim tiklīdz tā būs izskatīta.

Ja uzskatāt, ka mūsu rīcība ar Jūsu datiem ir prettiesiska, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijā.

Sīkdatņu politika

Vēlamies Jūs informēt, ka City24.lv vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim datus par vietnes apmeklējumu.

Sīkdatnes” ir nelielas teksta datnes, kuras tīkla vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat tīkla vietni. Tās ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums nav vienmēr dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties tīkla vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Sīkdatnes var atcerēties Jūsu uzstādījumus, kā arī uzlabot lietotāja ērtības. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams tīkla vietnē www.allaboutcookies.org.

Kāpēc un kā City24 izmanto sīkdatnes?

Mūsu tīkla vietne izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu mūsu tīkla vietnes darbību, uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un uzlabotu Jūsu tīkla vietņu apmeklēšanas pieredzi. Mēs izmantojam obligāti nepieciešamās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, veiktspējas/ analītiskās sīkdatnes, mērķa vai reklāmas sīkdatnes un trešo pušu (partneru) sīkdatnes, lai:

 • atpazītu jaunus vai agrākos klientus;

 • atcerētos Jūsu veiktās izvēles (piemēram, lietotāja vārdu, lietoto valodu utml.) un nodrošinātu uzlabotas, personalizētākas iespējas;

 • atcerētos Jūsu ekrāna izvēles, piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus;

 • atcerētos, vai Jūs jau esat sniedzis atbildes uznirstošajā aptaujā (tādējādi Jums nelūdzot to darīt atkārtoti);

 • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā tīkla vietnē;

 • anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādus video Jūs esat meklējis;

 • nosūtītu reklāmu, kas vislabāk atbilst Jūsu interesēm. Sīkdatnes arī tiek lietotas, lai ierobežotu to, cik reižu Jūs redzat reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņu efektivitāti (Google Adwords, Facebook Ads);

 • apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus (Google Analytics, Gemius Audience, Hotjar);

 • analizētu, kuras tīkla vietnes Jūs apmeklējat un kurus patērētāja privātuma instrumentus Jūs izmantojat.

Šo sīkdatņu iespējošana nav obligāti nepieciešama tīkla vietnes galveno funkciju veikšanai, bet tā nodrošinās Jūs ar labāku pārlūkošanas pieredzi. Jūs varat izdzēst vai bloķēt sīkdatnes jebkurā brīdī, taču, ja Jūs to darīsiet, dažas tīkla vietnes iespējas var nedarboties tik labi, kā iecerēts.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzēji, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām. Šādas trešo pušu sīkdatnes ir ārpus mūsu kontroles. Lai uzzinātu vairāk par to izmantošanu, dodieties uz atbilstošās trešās puses tīkla vietni.

Personas dati un to nodošana

Ar sīkdatnēm saistītā cita informācija netiek lietota, lai identificētu Jūs personīgi, un apkopotie dati tiek glabāti mūsu kontrolē. Šādas sīkdatnes tiek izmantotas tikai tiem nolūkiem, kas šeit ir aprakstīti.

Kā pārvaldīt sīkdatnes?

Lielākā daļa pārlūkprogrammu pieņem sīkdatnes un aktivizē tās, lietojot attiecīgo tīkla vietni, taču parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, izslēgtu jau esošās vai vienkārši informētu Jūs par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz Jūsu ierīci.

Tomēr jāņem vērā, ka gadījumā, ja Jūs atteiksieties pieņemt vai izslēgsiet sīkdatnes, dažu tīkla vietņu funkcionalitāte var tikt zaudēta. Turklāt sīkdatņu vai to kategorijas izslēgšana neizdzēš tās no pārlūkprogrammas, Jums tas būs jāveic saviem spēkiem Jūsu pārlūkprogrammas ietvaros. Jūs varat izdzēst vai bloķēt visas sīkdatnes, kas jau ir Jūsu datorā, bet ja Jūs to darīsiet, atsevišķas šīs tīkla vietnes iespējas var nedarboties tā, kā iecerēts, un Jums var nākties manuāli pielāgot atsevišķas izvēles katru reizi, kad Jūs apmeklēsiet vietni.

Mēs sadarbojamies ar trešām pusēm, lai izsekotu Jūsu darbības mūsu tīkla vietnē, ar nolūku uzlabot mūsu mārketinga pasākumus un nodrošināt Jūs ar reklāmu, pamatojoties uz Jūsu apmeklējumu mūsu tīkla vietnē.

Kā City24 kopīgo Jūsu personisko informāciju?

Jūsu personisko informāciju, klientu informāciju vai biznesa informāciju mēs varam padarīt pieejamu sabiedrībām, kas nodrošina pakalpojumus, palīdzot mums uzņēmējdarbībā, piemēram, ar tīkla vietņu analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanu saistītām personām. Šīs sabiedrības ir pilnvarotas izmantot Jūsu personisko informāciju un klientu informāciju tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu mums šos pakalpojumus.

Mēs kopīgosim Jūsu personisko informāciju, klientu vai biznesa informāciju ar trešām pusēm tikai tādā veidā, kāds ir aprakstīts šajā Privātuma politikā. Mēs nekādā veidā netirgosim Jūsu personisko informāciju trešām pusēm.

Vispārīgie noteikumi

City24 var veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā pēc saviem ieskatiem, kad tas būtu nepieciešams. Ja šādas izmaiņas tiek ieviestas, tad Jūs tiksiet informēts par to ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš, publicējot attiecīgu paziņojumu tīkla vietnē un attiecībā uz Jums tās izmaiņas stājas spēkā 30 dienu laikā no to izsludināšanas brīža. Tāpēc lūgums periodiski apmeklēt šo tīkla vietni un sekot izmaiņām.

Sazinieties ar City24

Gadījumā ja šī Privātuma politika neatbild uz kādiem Jums svarīgiem privātuma jautājumiem, sazinieties ar mums rakstot uz e-pasta adresi info@city24.lv.