CITY24 TĪKLA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

IEVADS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību City24 (reģistrācijas numurs 40003692375, atrodas Gustava Zemgala gatvē 78-1, Rīgā, LV-1039, Latvijā) (turpmāk “City24”, “mēs” vai “mūs”) ir Latvijā reģistrēta sabiedrība, kas uztur un nodrošina tīkla vietnes ar adresi www.city24.lv darbību un tās apakšdomēnu, tostarp programmatūru, aparatūru, datubāzes, interfeisu, saistīto mediju, dokumentācijas, atjauninājumu, un citu komponentu vai materiālu, kas iekļauti tajos vai integrēti ar tiem, darbību (turpmāk “Tīkla vietne”). Tīkla vietnes lietotājs turpmāk tiks saukts “Klients”, “Jūs” vai “Jūsu”.

Šie lietošanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk “Noteikumi”) attiecas uz visām tiesiskajām attiecībām starp jebkurām personām un City24, kas var izrietēt no Tīkla vietnē norādīto pakalpojumu lietošanas (tai skaitā, bet ne tikai, lietu, īpašumu un/vai pakalpojumu pirkšanas /pārdošanas /nomas /īres piedāvājumu izvietošanas saskaņā ar Tīkla vietnes Noteikumiem) (turpmāk “Pakalpojumi”).

Lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus. Ja Jums ir jebkādi jautājumi par šiem Noteikumiem vai Pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar mums rakstot uz e-pasta adresi: [email protected].

Ar Noteikumu apstiprināšanas brīdi, veicot atzīmi par iepazīšanos un piekrišanu Noteikumiem tam paredzētajā izvēlnes laukā šajā Tīkla vietnē, tiek noslēgts līgums starp City24 un Klientu (turpmāk “Līgums”). Ar Līguma noslēgšanas brīdi Klients iegūst pieeju Pakalpojumiem. Pušu noslēgtais Līgums ir spēkā tik ilgi kamēr Klients izmanto Tīkla vietni un/vai tās ietvaros sniegtos Pakalpojumus. Šie noteikumi kļūst saistoši ikvienam Tīkla vietnes lietotājam, tiklīdz tiek uzsākta šīs Tīkla vietnes lietošana.

1. City24 Pakalpojumi un Tīkla vietnes lietošana

1.1. City24 nodrošina Klientiem virtuālu platformu, t.i., Tīkla vietni, kurā Klienti var publicēt piedāvājumu izteikšanas aicinājumus un izvietot piedāvājumus par lietu, īpašumu un/vai pakalpojumu pirkšanu, pārdošanu, īri vai nomu, kā arī izmantot citus Pakalpojumus.

1.2. City24 piedāvā Tīkla vietni “esošajā stāvoklī” un “kad un kā tā pieejama”, kas nozīmē to, ka City24 nesniedz nekādas garantijas par Tīkla vietnes nepārtrauktu funkcionalitāti un lietošanas iespējamību. Mēs nesniedzam nekādas garantijas vai apliecinājumus par to, ka Tīkla vietne vienmēr būs savienojama ar jebkādu Klienta izmantotu programmatūru un/vai aparatūru, vai par to, ka Tīkla vietne vienmēr darbosies bez kļūmēm, būs vienmēr pieejama, nesaturēs vīrusus, netiks pakļauta hakeru darbībām vai citiem drošības riskiem.

1.3. Darījumu līgumus attiecībā uz Tīkla vietnē publicētiem sludinājumiem, tai skaitā pārdošanas un nomas līgumus, Klienti slēdz ar trešām pusēm – Klientu darījuma partneriem bez jebkādas City24 iesaistīšanās. Attiecīgi Klienti paši ir atbildīgi par šādu līgumu izpildi, kā arī jebkādiem citiem ar šiem līgumiem saistītiem apstākļiem.

1.4. City24 neuzņemas nekādu atbildību par lietu/pakalpojumu kvalitāti un daudzumu, kas tiek piedāvāti, pirkti, pārdoti, nomāti vai īrēti caur Tīkla vietni.

1.5. Ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, Klienti paši ir atbildīgi par Tīkla vietnes lietošanu un tajā veiktajām darbībām. City24 neatbild par jebkādu piedāvājumu vai komentāru, ko Klienti izvieto Tīkla vietnē, un jebkādas citas Klientu publicētas informācijas likumību, pareizību, spēkā esamību vai tās atbilstību labākajai praksei, kā arī par jebkādu no Pakalpojumu lietošanas izrietošu citu Klientu saistību pienācīgu izpildi.

1.6. Mēs esam apņēmušies ieguldīt nepārtrauktā Pakalpojumu un Tīkla vietnes attīstībā, lai nodrošinātu saviem klientiem augstākās kvalitātes pakalpojumus. Tādēļ City24 patur tiesības mainīt Tīkla vietnes dizainu, saturu un lietošanas noteikumus, pamatojoties uz labas prakses un lietderības principiem.

2. Klienta pienākumi, apliecinājumi un tiesības

Klientam ir pienākums:

2.1. neizmantot Tīkla vietni nelikumīgiem darījumiem un/vai krāpnieciskai darbībai;

2.2. maksāt par Pakalpojumiem atbilstoši Cenrādim;

2.3. nodrošināt, lai dati, ko Klients sniedz Tīkla vietnes izmantošanas gaitā, tai skaitā, bet ne tikai, elektroniskie dati (t.i., datnes, programmas, e-pasta ziņas u.c.) un Klienta kontaktu dati (vārds, tālruņa numurs, e-pasta adreses u.c.) (turpmāk “Klienta dati”):

2.3.1. nav maldinoši, neprecīzi un/vai nepatiesi;

2.3.2. nesatur aizliegtu lietu/pakalpojumu vai tirdzniecībā ierobežotu lietu/pakalpojumu pirkšanas, pārdošanas, nomas vai īres piedāvājumus;

2.3.3. nesatur pārmērīgus un Pakalpojumu izmantošanai nevajadzīgus personas datus (pases kopijas, personīgās fotogrāfijas utml.);

2.3.4. nesatur trešo personu personas datus, kuru izmantošanai Klients nav saņēmis šādu trešo personu nepārprotamu piekrišanu (ne trešo personu datus tekstā, ne pastarpināti attēlos utml.);

2.3.5. nepārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības vai jebkādas citas trešo personu mantiskas un/vai morālas tiesības, tai skaitā autortiesības;

2.3.6. nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem (tai skaitā, bet ne tikai, tiesību aktiem, kas regulē patērētāju aizsardzību, datu aizsardzību, konkurenci un lietu/pakalpojumu nodošanu un sniegšanu);

2.3.7. nav pretrunā morāles normām;

2.3.8. nesatur vīrusus un citas datorprogrammas vai datnes, kas var būt saglabātas Klienta ierīcēs Tīkla vietnes izmantošanas rezultātā, kas var traucēt, kaitēt vai citādi kavēt Tīkla vietnes normālu darbību, izmantošanu, un/vai traucēt, kaitēt vai citādi kavēt ierīču, kurās tiek izmantota Tīkla vietne, normālu funkcionēšanu, vai citādi kavēt normālu Tīkla vietnes funkcionēšanu;

2.3.9. nesatur brokeru, sekretāru vai citu trešo personu kontaktu informāciju konkrētā objekta papildu informācijas laukā vai jebkādā šim nolūkam neparedzētā laukā;

2.4. ievērot, ka tikai Klientiem, kam ir līgumattiecības ar City24, ir atļauts pievienot nekustamā īpašuma sabiedrības tīkla vietnes saiti, tā ka saite neatveras tai pašā logā;

2.5. ievērot, ka City24 nevar publicēt vairākus aktīvus sludinājumus par vienu un to pašu objektu;

2.6. lietojot Tīkla vietni, netiek pārkāptas citu personu tiesības, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesības. Turklāt klients arī garantē, cita starpā, ka:

2.6.1. tas nelikumīgi nekopēs un neizplatīs Tīkla vietnē nekādus datus, fotogrāfijas, reklāmas, komentārus vai citu pārējo lietotāju publicētu saturu;

2.6.2. tas neizplatīs caur Tīkla vietni nekādus datus, fotogrāfijas, reklāmas, komentārus vai citu saturu, ja Klientam nav tiesību šādu informāciju publicēt un izplatīt;

2.6.3. tā Tīkla vietnē izvietotais saturs nepārkāpj nekādas trešo pušu tiesības, un Klients ir ieguvis visas nepieciešamās tiesības, tai skaitā bez ierobežojumiem intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī licences, kas nepieciešamas Tīkla vietnē izvietotā satura izvietošanai, un parakstot šo Līgumu, piešķir tiesības City24 turpmāk izmantot šādu saturu šajos Noteikumos aprakstītajā veidā;

2.7. nodrošināt, lai Tīkla vietnes lietošanai piešķirtā parole un lietotāja vārds nav pieejams trešām personām, izņemot gadījumu, ja Klients ir pilnvarojis šādas trešās personas pārstāvēt to sakarā ar Pakalpojumu izmantošanu;

2.8. nekavējoties, rakstot uz Noteikumos norādīto e-pasta adresi, paziņot City24 jebkādu informāciju un apstākļus, kas ir mainījušies salīdzinājumā ar tiem, kas tika sniegti, kad Klients tika reģistrēts kā Tīkla vietnes lietotājs;

2.9. nekavējoties, rakstot uz e-pasta adresi, paziņot City24, ja Tīkla vietnes lietošanai piešķirtā parole un/vai lietotāja vārds ir nozaudēts vai nonācis trešo personu rīcībā;

Veicot jebkādu darbību Tīkla vietnē, Klients apliecina, ka ir:

2.10. fiziska persona, kas ir vismaz 18 gadus veca un rīcībspējīga saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem; vai

2.11. noteiktā kārtībā reģistrēta juridiska persona, kuras pārstāvim ir visas pilnvaras, kas nepieciešamas, lai lietotu Tīkla vietni šādas juridiskas personas vārdā un uzņemtos šādai juridiskai personai saistošus pienākumus;

2.12. informēts par to, ka visus darījuma līgumus caur Tīkla vietni, ieskaitot pirkuma, nomas un īres līgumus, Klienti ar saviem darījuma partneriem slēdz bez jebkādas City24 starpniecības, un paši Klienti ir pilnībā atbildīgi par saistībām un pienākumiem, ko uzņēmušies šādu līgumu izpildei;

2.13. piekrītot Noteikumiem, Klienta un City24 nodoms nav radīt nekādas citas savstarpējas tiesiskās attiecības, izņemot tādas tiesiskās attiecības, kas ir konkrēti norādītas Noteikumos.

Un Klients ir informēts par savām tiesībām:

2.14. Gadījumos, kad Klients nevēlas, lai viņa kādreiz Tīkla vietnē ievietotie sludinājumi, kurus City24 ir jau arhivējis, tiek turpmāk izmantoti Tīkla vietnē un šajos Noteikumos noteiktajos citos veidos, Klientam ir tiesības lūgt City24 dzēst šo informāciju Tīkla vietnē.

3. City24 tiesības un pienākumi

3.1 Tīkla vietnes un Pakalpojumu attīstīšanas interesēs un lai nodrošinātu to labāku un drošāku izmantošanu City24 ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt un grozīt Noteikumus un Cenrādi.

3.2 City24 ir tiesības pēc saviem ieskatiem ierobežot vai atsaukt Klienta tiesības lietot Tīkla vietni gadījumā, ja:

3.2.1. Klients būtiski pārkāpj Noteikumus vai nenovērš jebkādu pārkāpumu City24 noteiktajā, pamatotajā termiņā;

3.2.2. Klienta saskaņā ar Noteikumiem sniegtie apliecinājumi ir maldinoši un/vai nepatiesi;

3.2.3. reģistrējoties kā lietotājs vai lietojot Tīkla vietni, Klients ir sniedzis informāciju, kas ir nepatiesa, maldinoša un/vai nepareiza;

3.2.4. viena un tā pati fiziska vai juridiska persona ir izvietojusi vairāk nekā 3 objektus gada laikā, un šajā nolūkā ir reģistrējusies vairāk nekā vienu reizi, ja nepastāv atsevišķas līgumattiecības (izņemot Līgumu, kas noslēgts, apstiprinot šos Noteikumus) ar Klientu.

3.3.Lai nodrošinātu Tīkla vietnē veikto darbību likumību un atbilstību šiem Noteikumiem, City24 ir tiesības jebkurā laikā veikt jebkādu Tīkla vietnē notiekošo darbību monitoringu, tai skaitā, bet ne tikai, lietotāju Tīkla vietnē iesniegto pirkšanas/pārdošanas piedāvājumu monitoringu. City24 ir tiesīga izmeklēt visus konstatētos Noteikumu pārkāpumus, izmantojot jebkādus līdzekļus, ko šādam nolūkam ir paredzējuši normatīvie akti.

3.4. City24 ir tiesīga jebkurā laikā dzēst no Tīkla vietnes jebkādus piedāvājumus, ko tajā izvietojuši Klienti, ja šādi piedāvājumi ir pretrunā ar Noteikumiem, morāles normām vai spēkā esošajiem tiesību aktiem. Turklāt, lai nodrošinātu labāku Tīkla vietnes lietojamību, City24 ir tiesības jebkurā laikā pārvietot lietotāju Tīkla vietnē publicētos datus par piedāvājumiem, nemainot šādu piedāvājumu saturu.

3.5. Ar šo Klientiem tiek darīts zināms, ka informāciju, ko City24 prasa Klientam sniegt, reģistrējoties kā Tīkla vietnes lietotājam un tās lietošanas laikā, kā arī informāciju, kas citādi tiek iegūta par Klientiem sakarā ar Tīkla vietnes lietošanu, City24 var izmantot Pakalpojumu turpmākai attīstībai un personalizēšanai. City24 nenodos šo informāciju un citādi nepiešķirs to lietošanā trešajām personām. Neraugoties uz iepriekš minēto, City24 patur tiesības nākotnē sadarboties ar noteiktām izvēlētām, uzticamām trešajām personām nolūkā paplašināt, uzlabot un citādi attīstīt Pakalpojumus, un šādas sadarbības nolūkā var rasties nepieciešamība pēc informācijas apmaiņas ar šādu uzticamu partneri.

3.6. Ar šo Klientam tiek darīts zināms un, atzīstot šos Noteikumus sev par saistošiem, Klients ir izteicis savu piekrišanu tam, ka veiksmīgākai Pakalpojumu sniegšanai paša Klienta interesēs, City24 var izmantot Tīkla vietnē izvietoto Klienta saturu un attēlus (tai skaitā reproducēt un izplatīt) medijos, tai skaitā, bet ne tikai, tādos sociālo mediju kanālos kā Facebook, Instagram, Twitter. Pēc tam, kad Klienta izvietots saturs ir arhivēts vai dzēsts no Tīkla vietnes, vai City24 Pakalpojumu lietošana ir izbeigta, City24 nav pienākuma dzēst vai izņemt Klienta saturu no minētajiem mediju kanāliem vai citām tamlīdzīgām vietnēm.

4. Maksa

4.1. Par Pakalpojumu lietošanu var tikt piemērota pakalpojumu maksa (turpmāk - “Maksa”), kas norādīta mūsu cenrādī (turpmāk – “Cenrādis”). Cenrādis ir pieejams https://www.city24.lv/lv/cenas/ un https://www.city24.lv/static/prices/City24_sludinajumu_cenu_lapa_2017.pdf .

4.2. Ja Jūs izmantojat maksas Pakalpojumus, mēs nosūtīsim Jums rēķinu par Pakalpojumu lietošanu vienu reizi mēnesī uz Jūsu norādīto e-pasta adresi, vai arī par visiem saņemtajiem Pakalpojumiem Maksa var būt jāsamaksā vienā maksājumā. Maksas apmaksa ir veicama saskaņā ar Cenrādi, ar pārskaitījumu uz City24 bankas kontu attiecīgā Pakalpojuma lietošanas laikā vai rēķinā norādītajā veidā.

Jebkāda maksājuma nokavējuma gadījumā Jums ir pienākums maksāt City24 nokavējuma procentus 0,05% apmērā no kavētās summas par katru nokavējuma dienu.

4.3. City24 patur tiesības mainīt Maksu jebkāda objektīva iemesla dēļ, piemēram, ja mainās maksa, ko mēs maksājam saviem sadarbības partneriem, valstī mainās nodokļu politika un likmes, mainās biroja izdevumi, algu izdevumi, jebkādas uzturēšanas un administratīvās izmaksas u.c.

5. Paziņojums par tiesību pārkāpumu

5.1. City24 ievēro jebkuru personu tiesības, tai skaitā to tiesības uz privātumu(*) un intelektuālo īpašumu, un sagaida tādu pašu attieksmi no visu pārējo Tīkla vietnes lietotāju puses. Tādēļ mēs darām visu iespējamo, lai jebkāda rakstura saturs, kas publicēts caur Tīkla vietni, nepārkāptu trešo personu tiesības.

5.2. City24 apņemas dzēst jebkādu publicētu saturu, kas pārkāpj jebkuras personas tiesības, tai skaitā tās intelektuālā īpašuma tiesības, saprātīgā termiņā kopš brīža, kad City24 ir kļuvis zināms par šādu pārkāpumu.

5.3. Ja, lietojot Tīkla vietni, Jums kļūst zināms, ka jebkāds Tīkla vietnē publicēts saturs pārkāpj Jūsu tiesības vai trešās personas tiesības, tai skaitā tiesības uz privātumu(*) vai intelektuālo īpašumu, lūdzam paziņot mums par šādu pārkāpumu, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected].

(*) Skatīt City24 Privātuma politiku

6. Atbildība

6.1. Klients piekrīt lietot Tīkla vietni, uzņemoties pilnu atbildību par savu rīcību, pasargāt City24 no jebkādas iespējamas neprecizitātes, nepatiesa apliecinājuma, Tīkla vietnē izvietotās informācijas neatbilstības vai jebkāda cita ar to saistīta apstākļa, kā arī atlīdzināt City24 visus un jebkurus zaudējumus, kas mums radušies trešo personu prasījumu rezultātā, kuriem par pamatu bijusi Klienta rīcība.

6.2. Klients piekrīt un atzīst, ka City24 neatbild par Tīkla vietnē publicētu trešo personu saturu, saitēm vai materiāliem, kā arī par to pareizību vai patiesumu. Izmantojot Tīkla vietnē pieejamo jebkādu trešo personu saturu Klients pilnībā uzņemas visu ar to saistīto risku, paļaujas uz šāda satura uzticamību un pareizību.

6.3. Klients piekrīt un atzīst, ka šī Līguma 2.6. punkta pārkāpuma gadījumā tam jāmaksā City24 līgumsods 1 000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā par katru atsevišķu pārkāpumu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no viņa saistību izpildes saskaņā ar Noteikumiem. Papildus prasībai par līgumsoda samaksu City24 ir tiesības pieprasīt Klienta pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzību.

7. Citi noteikumi

7.1. Papildus šiem Noteikumiem attiecības starp Klientu un City24 regulē Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti, Cenrādis, kas publicēts Tīkla vietnē Pakalpojuma lietošanas laikā (piemēram, kad lieta/pakalpojums tiek izvietots pārdošanai), kā arī citi pušu apstiprināti sadarbības noteikumi.

7.2. Klients tiks informēts par jebkādiem Noteikumu un Cenrāža grozījumiem ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš, publicējot attiecīgu paziņojumu Tīkla vietnē. Tiks uzskatīts, ka turpinot lietot Tīkla vietni, Klients ir piekritis publicētajām izmaiņām. Ja Klients nepiekrīt grozījumiem Cenrādī un/vai Noteikumos, tam ir tiesības izbeigt tiesiskās attiecības ar City24 pirms grozījumu stāšanās spēkā, iepriekš izpildot visas saistības, kas izriet no tā tiesiskajām attiecībām ar City24.

7.3. Klientam ir tiesības izbeigt šo Līgumu arī citos gadījumos, iesniedzot City24 rakstisku paziņojumu 30 dienas pirms vēlamā Līguma izbeigšanas datuma. Visas saistības, kas izriet no tiesiskajām attiecībām ar City24 un ir radušās Līguma darbības laikā, Klientam ir pienākums izpildīt līdz Līguma izbeigšanas datumam.

7.4. Ja kāds šo Noteikumu punkts zaudē spēku jebkāda iemesla dēļ vai ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem, tas neietekmē Līguma kopējo spēku, kā arī neatceļ citu Līguma noteikumu spēkā esamību un piemērojamību.

7.5. Tiesiskās attiecības starp Klientu un City24, kas izriet no Tīkla vietnes lietošanas, regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

7.6. Jebkādi strīdi starp Klientu un City24, kas izriet no Tīkla vietnes lietošanas, tiek nodoti izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.Pēdējais Noteikumu atjauninājums veikts 2019.gada martā