Izīrē mājuBrīvības iela 61, Centrs

Rīga

14 546,18 EUR
1,85 EUR/m²

7862.8 m² | Izīrē māju

Iznomāšanai tiek piedāvāta Nekustamā Īpašuma daļa Brīvības ielā 61, Rīga, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 020 0031 ar platību 1953 m² un uz tās esošas septiņstāvu administratīvās ēkas, ar kadastra apzīmējumu 0100 020 0031 001, daļas ar aptuveno platību 7862,8 m². Iznomājamā NĪ sastāvā ietilpst inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 0100 020 0031 301 – laukums ar cieto segumu.

Viss Nekustamais īpašums Brīvības ielā 61, Rīgā, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 020 0031 ar platību 1953m² un uz tā esošas septiņstāvu administratīvās ēkas, ar kadastra apzīmējumu 0100 020 0031 001, ar kopējo platību 8552,80m² un inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 01000200031301 – laukums ar cieto segumu.

Daļu no nekustamā īpašuma 1.stāva un pagraba stāva telpām, ar kopējo platību 690 kv.m. lieto Latvijas Okupācijas muzeja biedrība. Šīs telpas iznomāšanai netiek piedāvātas.

Īpašums ir iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis "Īres nams ar veikaliem" (valsts aizsardzība Nr.7962), kā arī ir UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta "Rīgas vēsturiskais centrs" (aizsardzība Nr.852) un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr.7442) daļa.

Līguma būtiskie nosacījumi:

Līguma termiņš 30 gadi.

Par laika periodu no NĪ pieņemšanas un nodošanas akta Projektēšanas un Būvdarbu izpildei parakstīšanas dienas līdz NĪ pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienai, nomnieks maksā maksu par NĪ apsaimniekošanu, apdrošināšanu un nekustamā īpašuma nodokli, kas kopā sastāda 1,06 EUR/m²/mēn (bez PVN) – turpmāk tekstā – Papildus maksājumi.

Sākot ar NĪ nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienu nomnieks maksās nosolīto nomas maksu, kas nevar būt zemāka par izsoles sākuma cenu 1,85 EUR/m²/mēn (bez PVN) kā arī Papildus maksājumus.

Papildus maksājumi (EUR/m²/mēn/bez PVN):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 0,71 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,34 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,01 EUR/m².

Nomniekam ir pienākums atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un atbildīgo institūciju izsniegtiem noteikumiem izstrādāt un saskaņot ēkas pārbūves un restaurācijas būvprojektu, ņemot vērā, ka ēkai ir piemērots valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietas statuss (valsts aizsardzības Nr. 8684) un vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss (Nr. 7962), kā arī ēka ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – „Rīgas vēsturiskais centrs" (Nr.7442) un UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta „Rīgas vēsturiskais centrs" (Nr.852) daļa.

Būvprojektā jāietver šādi darbi:

1.	pamatu un pagraba sienu pastiprināšana. Bojāto pagraba pārsegumu konstrukciju remonts, pastiprināšana, pārbūve nepieciešamajās vietās, pastiprināšana, bojāto pārsedžu nomaiņa;
2.	lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve;
3.	pamatu horizontālā hidroizolācija un vertikālo pagraba sienu hidroizolācija;
4.	ēkas nesošo konstrukciju, pārsedžu pastiprināšana. Koka siju pastiprināšana pārsegumu nestspējas palielināšanai;
5.	esošo koka logu restaurācija (kur to pieprasa noteikumi) vai jaunu izgatavošana, nodrošinot siltumtehniskās īpašības atbilstoši energoefektivitātes un normatīvu prasībām;
6.	ēkas iekšpagalma, ziemeļu un rietumu fasāžu ārējās apdares remonts;
7.	ēkas fasāžu pret Brīvības un Stabu ielām remonts lokāli atsevišķās bojātās vietās;
8.	pēc logu nomaiņas, balkonu un lodžiju konstrukciju atsegšana un nesošo konstrukciju tehniskā izpēte;
9.	iekšējo kāpņu remonts;
10.	lifta šahtu, kas ierīkotas kāpņu telpās B, D un G, konstrukciju nesošo siju un ķieģeļu mūra remonts. 
11.	jaunu liftu uzstādīšana;
12.	ēkas iekšējās apdares atjaunošana atbilstoši plānotajai ēkas funkcijai, saglabājot vēsturiskās vērtības;
13.	visu inženierkomunikāciju pārbūve atbilstoši plānotajai ēkas funkcijai, t.sk.:
1) aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, karstā ūdens apgādes sistēmas pārbūve;
2) siltumapgādes sistēmas pārbūve, t.sk. siltummezgla un apkures sistēmas izbūve;
3) ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūvē;
4) elektroapgādes sistēmu pārbūve atbilstoši plānotajai ēkas funkcijai.
14.	ugunsdzēsības sprinkleru sistēmas izbūve;
15.	vājstrāvu sistēmu izbūve, t.sk. balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas (BIS), elektronisko sakaru sistēmas (ESS), automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma (UAS), dūmu kontroles sistēmas automātika (DNA) izbūve. 
 
Būvdarbu veikšanas termiņi:

-	5 (piecu) mēnešu laikā no Telpu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, izstrādāt un saskaņot ar IZNOMĀTĀJU un pašvaldības būvvaldi būvniecības ieceres dokumentāciju visiem būvdarbiem, tai skaitā veikt visus nepieciešamos pirmsprojektēšanas darbus un iesniegt IZNOMĀTĀJAM būvatļaujas kopiju un saskaņotas ar pašvaldības būvvaldi būvniecības ieceres dokumentācijas kopiju pilnā komplektā vienā eksemplārā; 
-	7 (septiņu) mēnešu laikā no būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU un pašvaldības būvvaldi, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, veikt projektēšanas darbus, saskaņot izstrādāto būvprojektu ar IZNOMĀTĀJU un pašvaldības būvvaldi, un iesniegt IZNOMĀTĀJAM būvatļaujas kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumi izpildi un saskaņotu ar pašvaldības būvvaldi būvprojekta kopiju pilnā komplektā vienā eksemplārā;
-	2 (divu) mēnešu laikā no atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, veikt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, saņemt pašvaldības būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un iesniegt IZNOMĀTĀJAM būvatļaujas kopiju;
-	18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, izpildīt visus būvprojektā paredzētos būvdarbus un iesniegt IZNOMĀTĀJAM aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, aktualizētu Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, būvprojekta pilna komplekta vienu oriģinālo eksemplāru, tai skaitā ar autoruzraudzības kārtā veiktām izmaiņām, būvniecības izpilddokumentāciju pilnā komplektā vienā oriģinālā eksemplārā.
 
Būtiski papildus nosacījumi:

-	IZNOMĀTĀJAM ir tiesības regulāri apsekot Īpašumu, lai pārliecinātos par termiņu ievērošanu un progresa ziņojumā minētās informācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem Īpašumā, kā arī veikt Būvdarbu kvalitātes kontroli.
-	10 (desmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz Īpašuma akta parakstīšanas dienai un Projektēšanas darbu uzsākšanai, NOMNIEKS iesniedz IZNOMĀTĀJAM IZNOMĀTĀJA akceptētu pirmā pieprasījuma beznosacījumu Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu 100 000 EUR (viens simts tūkstoši apmērā Līguma saistību izpildes nodrošināšanai Projektēšanas darbu periodā.
-	Ne vēlāk kā līdz Būvdarbu uzsākšanas dienai NOMNIEKS iesniedz IZNOMĀTĀJAM IZNOMĀTĀJA akceptētu pirmā pieprasījuma beznosacījumu Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu 500 000 EUR (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā Līguma saistību izpildes nodrošināšanai Būvdarbu periodā.
-	Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam jābūt spēkā visā Projektēšanas darbu un Būvdarbu veikšanas periodā un vēl 60 (sešdesmit) dienas pēc Līguma Speciālās daļas 11.4.2. apakšpunktā minēto nosacījumu izpildes un termiņa beigām.
Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja NOMNIEKAM ir pasludināta maksātnespēja vai NOMNIEKS ir likvidēts.
-	Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms Būvdarbu uzsākšanas NOMNIEKS apņemas iesniegt IZNOMĀTĀJAM Līguma izpildē iesaistīto būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības konkrētā Īpašumā apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina sekojošu apdrošināšanas polišu esamību, ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā noteikts Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu".
-	NOMNIEKS pēc Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas apņemas nodrošināt iznomātāja akceptētu spēkā esošu pirmā pieprasījuma beznosacījumu būvdarbu garantijas laika, kas ir 5 (pieci) gadi no Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu 5 % apmērā no būvdarbu cenas (turpmāk- Garantija) arī tad, ja Līgums tiek izbeigts pirms garantijas termiņa beigām.

Informācija par izsoli
Datums: 12.12.2019
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiski
Citi nosacījumi
Izsoles dalībniekiem līdz 2019.gada 10.decembrim (ieskaitot) jāpārskaita VNĪ kontā AS ”SEB Banka” Rīdzenes 10 000 EUR apmērā ar atzīmi: ”Nekustamā īpašuma Brīvības 61, Rīgā nomas izsoles nodrošinājums”. Izsoles dalībnieks, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu Rīgā, Talejas iela 1. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu. Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas Nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis. Izsoles dalībnieks, kas atzīts par augstākās nomas maksas nosolītāju, septiņu darbdienu laikā pēc nomas līguma nosūtīšanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents

Objekta informācija

Objekta tips: Māja
Kopējā platība: 7862.8 m²
Tiešā norāde: https://www.city24.lv/lv/nekustamais-ipasums/izire-maju/Riga-Centrs/9169835
Papildus informācija: VNĪ mājas lapa
Īres cena: 14 546,18 EUR
Cena par vienību: 1,85 EUR/m²

Pamatinformācija

Kadastra numurs: 0100:020:0031
Lifts:

Platība

Kopējā platība: 7862.8 m²
Stāvi: 7

Karte

Uzdot jautājumu

 • Daiga Kodina

 • VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
 • Tālrunis: +371 6702 4907
 • Tālrunis 2: +371 29471103
 • E-pasts:
 • Parādīt tālruni
Uzdot jautājumu

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

Vaļņu iela 28, Rīga
Tālrunis: +371 8000 2000

www.vni.lv

Daiga Kodina

Kredīta kalkulators

Īres maksa mēnesī:
EUR
Ja Jūs īres maksas vietā atmaksātu katrā mēnesī tādu pašu summu par kredītu, tad varētu jau šodien sev nopirkt īpašumu
Termiņš:
Aprēķināt

Lietotāji, kuri interesējās par šo objektu, apskatīja

 • 48 100 EUR Čiekuru iela 17
 • 51 400 EUR Celmu iela 8
 • 430 000 EUR Cēsu iela 17, Centrs
 • 360 000 EUR Dzirnupes iela 51, Dzirnupes iela 51, Carnikava
 • 555 000 EUR Ausekļa iela 14 - 6, Centrs
 • 54 990 EUR Alfrēda Kalniņa iela 1, Centrs
 • 848 000 EUR Ausekļa iela 14 - 11, Centrs
 • 260 000 EUR Ausekļa iela 14 - 18, Centrs
 • 328 000 EUR Ausekļa iela 14 - 21, Centrs
 • 49 900 EUR Zaubes iela 1 - 9, Centrs
 • 45 500 EUR Silciema iela 15/3, Jugla
 • 120 000 EUR Višķu (Molu) muiža, Višķu pag.
 • 93 000 EUR Brīvības gatve 314, Teika
 • 118 000 EUR Krastupes iela 8, Ādaži
 • 800 EUR Rīga, Stabu iela 54, Centrs
 • 280 000 EUR Dauguļu iela 9, Bieriņi
 • 121 000 EUR Tukums, Raudas iela 45, Tukums
 • 39 250 EUR Višķu iela 5 - 67, Ķengarags
 • 299 999 EUR Birzes iela 12, Sigulda
 • 160 000 EUR Zeltrītu iela 6, Mārupe
 • 650 EUR Stabu iela 64, Centrs
 • 91 500 EUR Upes iela, Centrs
 • 58 000 EUR Enerģētiķu iela, Salaspils
 • 225 000 EUR Ventspils, Ganību iela 118b
 • 55 000 EUR "Plostnieki", Kursīšu pag.
 • 78 200 EUR Līvciema iela 9, Ziepniekkalns
 • 72 000 EUR Mārcienas iela 8, Purvciems

Privātpersonu sludinājumu ievietošana

Pārdod vai izīrē savu īpašumu ātrāk un ērtāk!

Ievietot sludinājumu

Esi NĪ profesionālis?

Vēlies izveidot savu profilu?
Uzzini kā: +371 6749 1017 vai info@city24.lv

Pieslēgties profilam
 • 1 400 EUR Pārslas iela 21a, Vaivari
 • 850 EUR Ventas iela, Mārupe
 • 1 000 EUR Pļavu iela, Dzintari
 • 1 200 EUR Ilgas iela 3, Vaivari
 • 1 850 EUR Lībekas iela, Mežaparks
 • 2 500 EUR Selgas iela, Melluži
 • 3 000 EUR Dzintaru prospekts, Dzintari
 • 1 600 EUR Cēres iela, Bieriņi
 • 2 000 EUR AMATCIEMS, Drabešu pag.
 • 2 750 EUR Krastmalas iela, Garkalne
 • 2 500 EUR Krastmalas iela, Garkalne
 • 5 500 EUR Smilšu iela, Majori
 • 2 200 EUR Imantas iela 4, Imanta
 • 1 088 EUR Zemgales prospekts 3
 • 1 200 EUR Grāvkalnu iela 48, Mārupe
 • 7 000 EUR Meža prospekts, Bulduri
 • 1 800 EUR Meža prospekts, Bulduri
 • 1 490 EUR Veldres iela, Piņķi
 • 2 380 EUR Pārdaugava, Jaunpils iela, Pārdaugava
 • 2 000 EUR Ernestīnes iela, Āgenskalns
 • 2 000 EUR Zilā iela, Piņķi
 • 14 546 EUR Brīvības iela 61, Centrs
 • 2 200 EUR Edinburgas prospekts, Dzintari
 • 2 500 EUR Edinburgas prospekts, Dzintari

Karstākie jauno projektu piedāvājumi!

 • Karstākie dzīvokļu un māju projektu piedāvājumi Rīgas apkaimēs un Pierīgā.
 • Īpaši izdevīgi un pieejami cenu piedāvājumi, bonusi un pavisam svaigs mājokļu papildinājums jauno projektu tirgū.
 • Izvēles iespējas ikvienai auditorijai. Ja esi jauna mājokļa meklējumos, šī būs īstā vieta!

Nedēļas TOP sludinājumi

 • 21 180 EUR Ogļu iela 34, Ķīpsala
 • 300 000 EUR Ausekļa iela 5, Centrs
 • 71 200 EUR Mālu iela 16, Ziepniekkalns
 • 385 000 EUR Hospitāļu iela 23, Centrs
 • 49 999 EUR Lilijas iela 8, Iļģuciems
 • 79 500 EUR Mazā Spulgu iela 3, Mārupe
 • 300 000 EUR Artilērijas iela 6, Centrs
 • 27 500 EUR Mazā Nometņu iela 7a, Āgenskalns
 • 46 000 EUR Silciema iela 15, Jugla
 • 189 000 EUR Akmeņu iela, Berģi
 • 99 000 EUR Miera iela, Centrs
 • 185 000 EUR Zīļu iela 6, Baldone
 • 80 642 EUR Prūšu iela 4, Ķengarags
 • 285 000 EUR Rīga, Zaubes iela 1, Centrs
 • 33 900 EUR Vaidavas iela 2/3, Purvciems
 • 85 000 EUR Irlavas iela 26a, Pleskodāle-Šampēteris
 • 290 000 EUR Klusais centrs, Alberta iela 9, Centrs
 • 210 000 EUR Elīnas iela, Salas pag.

City24 redaktora izvēle

 • virtual tour
  200 000 EUR Skuju iela 23, Saulkrasti
 • 227 000 EUR Tērvetes iela 6, Lielupe
 • 195 000 EUR Dubultu prospekts 62A
 • 385 000 EUR Hospitāļu iela 23, Centrs
 • 290 000 EUR Gāršas iela 7, Valteri
 • 74 230 EUR Juglas krastmala 62, Jugla
 • 185 000 EUR Nākotnes iela 30, Garkalne
 • 80 000 EUR Alsunga
 • 71 500 EUR Aizkraukles iela 32, Teika
 • 430 000 EUR Dzintaru prospekts 26/28, Dzintari
 • 99 000 EUR Gogoļa iela, Centrs
 • 217 000 EUR Bruņinieku iela 39, Centrs
 • 56 900 EUR Grīvas iela, Iļģuciems
 • 190 000 EUR garkalne, Dzeņu iela 2, Garkalne
 • 550 000 EUR Kungu iela, Vecrīga
 • 210 000 EUR Krišjāņa Valdemāra iela 11, Centrs
 • 360 000 EUR Ābeļu iela 24, Amatnieki
 • 680 000 EUR Niedru iela 12

Interjera idejas

 • 550 000 EUR Strautu iela 52, Dārzciems
 • 122 000 EUR Alfrēda Kalniņa iela, Centrs
 • 232 414 EUR Slokas iela 31, Āgenskalns
 • 232 414 EUR Slokas iela, Āgenskalns
 • 937 000 EUR Balasta dambis 72, Ķīpsala
 • 860 000 EUR Krišjāņa Valdemāra iela 41, Centrs
 • 193 085 EUR Slokas iela 31, Āgenskalns
 • 260 000 EUR Nometņu iela, Āgenskalns
 • 2 500 000 EUR Kapu iela, Melluži
 • 128 000 EUR Ģertrūdes iela 31, Centrs
 • 159 000 EUR Antonijas iela 26, Centrs
 • 179 000 EUR Siguldas prospekts 17-2, Mežaparks
 • 320 000 EUR Ķemeru iela, Dzintari
 • 499 000 EUR Pulkveža Brieža iela 21, Centrs
 • 91 000 EUR Bodes, Jūrkalnes pag.
 • 290 000 EUR Blaumaņa iela 5, Centrs
 • 350 000 EUR Ziedu iela, Vecāķi
 • 780 000 EUR Kokneses prospekts 7, Mežaparks
Confirmation link

Objekts ir saglabāts. Savus saglabātos objektus vari atrast šeit  Mans City24 – Saglabātie objekti   vai arī nospiežot uz Saglabātie objekti pogas Mans City24 rīkjoslā.