Аренда домовRiharda Vāgnera iela 4, Vecrīga

Rīga, Латвия

2 222,85 EUR
0,5 EUR/m²

4445.7 m² | Аренда домов

Tiek piedāvāts nomai nams Vecrīgā Riharda Vāgnera ielā 4, kas daudziem ir pazīstams ar tautā iegājušos nosaukumu „Vāgnera zāles nams”. Šajā ēkā kādreiz atradās Rīgas pirmais Pilsētas muzikālais teātris un šajā namā no 1837. līdz 1839. gadam operas diriģēja pasaules slavenais komponists Rihards Vāgners.
No 1988. līdz 2006. gadam šajā namā darbojās Vāgnera koncertzāle.

Ēkas platība: 4445,70 m²
Zemes platība: 1564 m²
Inženierbūves (laukums ar cieto segumu) platība: 87,71 m²

Īpašuma lietošanas mērķis – kultūras funkcijas nodrošināšanai.

Galvenie iznomāšanas nosacījumi:

- līguma darbības termiņš 30 gadi
- pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegtiem noteikumiem (ņemot vērā, ka veicot zemes darbus, būs nepieciešamība veikt arheoloģisko izpēti) un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un atbildīgo institūciju izsniegtiem noteikumiem - nomniekam ir pienākums izstrādāt un saskaņot ēkas pārbūves-restaurācijas būvprojektu un, pamatojoties uz to 41 (četrdesmit viena) mēnešu laikā no Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, veikt:
•	ēkas pamatu pastiprināšanas darbus;
•	ēkas hidroizolācijas atjaunošanas (ierīkošanas) darbus;
•	jumta seguma nomaiņas darbus, tai skaitā bojāto nesošo konstrukciju nomaiņu;
•	stiklotas virsgaismas konstrukcijas pārbūvi;
•	ēkas visu fasāžu atjaunošanu-restaurāciju, tai skaitā logu un durvju restaurāciju/nomaiņu;
•	ēkas visu telpu atjaunošanu-restaurāciju, tai skaitā izvērtējot nepieciešamo nesošo konstrukciju pastiprināšanu vai bojāto konstrukciju nomaiņu (konstruktīviem risinājumiem jāatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jānodrošina atbilstošo slodžu uzņemšana);
•	pasākumus un darbus, kas nodrošinātu spēkā esošo ugunsdrošības prasību ievērošanu;
•	vides pieejamības prasību ievērošanas nodrošināšanu;
•	spēka esošo higiēnas prasību ievērošanas nodrošināšanu;
•	jaunas ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmas izbūvi;
•	siltummezgla pārbūvi;
•	jaunas ēkas apkures sistēmas izbūvi;
•	jaunas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvi, tai skaitā tehnisko kanalizāciju restorānam, un lietus savākšanas un novadīšanas nodrošināšanu;
•	jaunas ēkas stacionārās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas izbūvi;
•	ēkas galvenajā elektrosadales telpā slēgiekārtas, ēkas maģistrālie elektropārvades kabeļi, lokālās sadalnes un telpu elektroinstalācijas nomaiņu, kā arī specefektu gaismojumu ar vadību un zemējuma izbūvi;
•	jaunu UAS, BIS, ESS vājstrāvu sistēmu, kā arī citu lietošanas mērķim nepieciešamo vājstrāvu sistēmu izbūvi, tai skaitā (vai nepieciešams minēt max ieguldījumu apmēru):
- 6 (sešu) mēnešu laikā no Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, izstrādāt un saskaņot ar IZNOMĀTĀJU un pašvaldības būvvaldi būvniecības ieceres dokumentāciju visiem būvdarbiem, tai skaitā veikt visus nepieciešamus pirms projektēšanas darbus un iesniegt IZNOMĀTĀJAM būvatļaujas kopiju un saskaņotas ar pašvaldības būvvaldi būvniecības ieceres dokumentācijas kopiju pilnā komplektā vienā eksemplārā;
- 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU un pašvaldības būvvaldi, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, veikt projektēšanas darbus, saskaņot izstrādāto būvprojektu ar IZNOMĀTĀJU un pašvaldības būvvaldi, un iesniegt IZNOMĀTĀJAM būvatļaujas kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumi izpildi un saskaņotu ar pašvaldības būvvaldi būvprojekta kopiju pilnā komplektā vienā eksemplārā;
- 3 (trīs) mēnešu laikā no atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, veikt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, saņemt pašvaldības būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un iesniegt IZNOMĀTĀJAM būvatļaujas kopiju;
- 20 (divdesmit) mēnešu laikā no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, izpildīt visus būvprojektā paredzētos būvdarbus un iesniegt IZNOMĀTĀJAM aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, aktualizētu Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, būvprojekta pilna komplektā vienu oriģinālo eksemplāru, tai skaitā ar autoruzraudzības kārtā veiktām izmaiņām, būvniecības izpilddokumentāciju pilnā komplektā vienā oriģinālā eksemplārā.

      Izsoles sākuma cena tiek noteikta 0,50 EUR/m²/ mēnesī, kam PAPILDUS jāmaksā nomas maksa par zemi 1,5% no kadastrālās vērtības gadā, n.ī. nodoklis par ēku un zemesgabalu, apdrošināšanas maksājumi, kā arī komunālie maksājumi.

Nomas tiesību pretendentam, līdz publikācijā norādītajam pieteikšanās brīdim (21.08.2018. pl. 17:00) , VNĪ kontā ir jāieskaita nodrošinājuma maksa EUR 10 000,- apmērā, kas līguma noslēgšanas gadījumā tiks novirzīta nomas maksas segšanai, bet gadījumā, ja nomas tiesību pretendents, pēc nomas līguma nosūtīšanas, līgumu neparaksta vai iesniedz attiecīgu atteikumu, nodrošinājuma maksa šādam dalībniekam netiek atmaksāta. 
10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Iznomātājam pirmā pieprasījuma neatsaucamu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu – bankas garantiju par summu EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši eiro un 00 centi), kas ir neatsaucama apņemšanās pēc iznomātāja kā Garantijas saņēmēja, pieprasījuma maksāt iznomātājam naudas summu, kas nepārsniedz Garantijā noteikto summu, ja Uzņēmējs neizpilda savas saistības, kas noteiktas Līgumā un par kurām izdota Garantija, ko izdevusi Latvijas Republikā darbojošās kredītiestāde vai ārzemju kredītiestādes Latvijas filiāle, kuru Iznomātājs ir akceptējis.

Līgumā ir noteikts nomnieka pienākums visu līguma darbības laiku apdrošināt savu vispārējo civiltiesisko atbildību pret trešajām personām un iznomātājam nodarītajiem zaudējumiem (tajā skaitā tieši izrietošajiem finanšu zaudējumiem) ar minimālo atbildības limitu EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro) katram apdrošināšanas gadījumam, pašrisku ne lielāku kā EUR 5000 (pieci tūkstoši eiro), iekļaujot Īpašuma (t.sk. iznomātājam piederošās un Īpašumā esošās Kustamās mantas) lietotāja un apsaimniekotaja atbildību, atbildību par kaitējuma nodarīšanu iznomātājam piederošajam Īpašumam un mantai, kas nodota nomniekam, un atbildību par sniegtā pakalpojuma un produktu radīto kaitējumu (piemēram, ja nomnieks Īpašumā sniedz ēdināšanas pakalpojumus vai veic pārtikas preču tirdzniecību, organizē saviesīgus korporatīvus un/vai publiskus pasākumus). Apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas noteikumi iepriekš rakstveidā saskaņojami ar VNĪ. Sākotnējam apdrošināšanas līguma darbības periodam ir jābūt ne mazākam kā 12 (divpadsmit) mēneši, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

AR IZNOMĀŠANAS NOSACĪJUMIEM VAR IEPAZĪTIES PUBLIKĀCIJAS PIELIKUMĀ PIEVIENOTAJĀ LĪGUMA PARAUGĀ.

LĪGUMS TIEK SLĒGTS AR TO NOMAS TIESĪBU PRETENDENTU, KURŠ NOSOLĪJIS VISAUGSTĀKO NOMAS MAKSU. 

Informācija par izsoli
Datums: 23.08.2018
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu 28
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiski
Citi nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz 21.08.2018. pl. 17:00, iesniedzot pieteikumu Rīgā, Vaļņu ielā 28, Klientu apkalpošanas centrā. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu. Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.

Maksimālais nomas termiņš - 30.gadi
Objekta nomas maksā nav iekļauts PVN.

Краткая информация

Тип недвижимости: Дом
Общая площадь: 4445.7 m²
Прямая ссылка: https://www.city24.lv/ru/nedvizhimostj/arenda-domov/Vecriga/5774154
Дополнительная информация: VNĪ mājas lapa
Аренда: 2 222,85 EUR
Цена/единица: 0,5 EUR/m²

Основная

Кадастровый номер: 0100:002:0014

Площадь

Общая площадь: 4445.7 m²
Размер грунта: 1564 m²
Всего этажей: 4

Kарта

Связаться с продавцом

 • Egita Puļļa

 • VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
 • Тел.: +371 2733 9843
 • Э-майл:
 • Показать номер
Послать запрос

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

Vaļņu iela 28, Rīga
Тел.: +371 8000 2000

www.vni.lv

Egita Puļļa

Кредитный калькулятор

Цена:
EUR
Если бы Вы платили такую же сумму в погашение кредита, то смогли бы уже сегодня купить себе собственную недвижимость
Срок:
Рассчитать

Объекты, интересующие других пользователей

 • 1 900 EUR Vecrīga, Vaļņu iela
 • 1 990 EUR Vecrīga, Jēkaba iela 20/22
 • 2 500 EUR Vecrīga, Kungu iela
 • 2 131 EUR Vecrīga, Audēju iela 10, Audēju iela 10
 • 2 500 EUR Vecrīga, Kungu iela 25
 • 2 000 EUR Vecrīga, Centranams, Republikas laukums 3
 • 1 900 EUR Centrs, Stabu iela 18B - 13
 • 2 500 EUR Centrs, Baznīcas iela 7
 • 2 000 EUR Centrs, Alberta iela
 • Homer
  Pergo grīdas segumi
  Salons Siena
 • Homer
  ALANDEKO paklāji
  ALANDEKO
 • Homer
  Bloomingville dārza svētki
  Hemma
 • Homer
  Bird & Berry kolekcija
  KUKUU
 • Homer
  Bērnu istabas mēbeles
  YappyKids
 • Homer
  Aizkaru dizains
  SIA "Domo Design"
 • Homer
  Aizkaru dizains | Minimālisms
  SIA "Domo Design"
 • Homer
  Bloomingville dārza svētki
  Hemma
 • Homer
  BRILLIANT - Apdares materiāls
  REHAU
 • Homer
  BLOOM BAR
  RIGA CHAIR
 • Homer
  Bērnu istabas mēbeles
  YappyKids
 • Homer
  Casadivanna kolekcijas
  Casadivanna
 • Homer
  Kali Duo, Clei, itālija
  compact.lv
 • Homer
  Aizkaru dizains
  SIA "Domo Design"
 • Homer
  Cassina
  Xcelsior
 • 459 000 EUR Centrs, Hospitāļu iela 23
 • 170 000 EUR Piņķi, Saliena, Sloku iela
 • 549 000 EUR Asari, Daugavas iela
 • 108 000 EUR Mārupe, Gaujas iela 47
 • 119 000 EUR Bulduri, Jelgavas iela 13
 • 116 000 EUR Centrs, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 73
 • 250 EUR Sarkandaugava, Viestura prospekts 17
 • 298 000 EUR Langstiņi, Langstiņi, Velēnu iela
 • 156 000 EUR Jugla, Jugla, Brīvības bulvāris 386/1
 • 12 000 EUR Sarkaņu pag., Biksēre, J. Ramaņa iela - 7
 • 98 000 EUR Saulkrastu pag., VEF- Biķernieki, Devītā iela 54
 • 405 000 EUR Spilve, Gravu iela 58
 • 59 900 EUR Zolitūde, Aleksandra Bieziņa iela 11
 • 94 000 EUR Cēsis, Cēsis, Lilijas iela 6
 • 92 745 EUR Baloži, Titurga, Gobu iela 1
 • 255 000 EUR Mārupe, Paleju iela, Paleju iela 19-1
 • 3 000 000 EUR Upesciems, Alberta dīķi, Ērkšķu iela 21
 • 235 000 EUR Teika, Caunes iela 11

Размещение объектов частных пользователей

Быстрее и с лёгкостью продайте или сдайте в аренду свою недвижимость!

Разместить объявление

Вы профессионал в сделках с недвижимостью ?

Хотите создать свой личный аккаунт?
Свяжитесь с нами: +371 6749 1017 или info@city24.lv

Зайдите на свой аккаунт
 • 1 800 EUR Jaundubulti, Poruka prospekts
 • 3 000 EUR Pumpuri, Piejūras iela
 • 1 700 EUR Baltezers, Kraujas
 • 800 EUR Ķengarags, Saites iela
 • 990 EUR Garkalne, Mezrozu
 • 3 500 EUR Bulduri, Bulduru prospekts
 • 1 050 EUR Mārupe, Grāvkalnu iela 38
 • 2 500 EUR Sunīši, Sunīši, Klijānu iela
 • 1 000 EUR Salienas pag., Cīruļu
 • 1 800 EUR Mežaparks, Siguldas prospekts 14
 • 2 500 EUR Sunīši, Klijānu iela
 • 2 500 EUR Pleskodāle-Šampēteris, Valtaiķu iela
 • 2 500 EUR Lielupe, Bulduru prospekts
 • 3 700 EUR Bulduri, Vidus prospekts
 • 1 100 EUR Babītes pag., Spāru iela
 • 1 380 EUR Babītes pag., Spāru iela
 • 1 000 EUR Pumpuri, Kalēju iela
 • 1 650 EUR Mārupe, Paleju iela
 • 2 200 EUR Mežaparks, Zušu iela
 • 1 100 EUR Langstiņi, Mežmalas iela 20
 • 2 050 EUR Ķīpsala, Ķīpsala, Enkura iela 2
 • 850 EUR Dubulti, Ogres iela
 • 1 100 EUR Asari, Dāvja iela
 • 2 200 EUR Lielupe, Tilta iela 25

Узнайте, какую сумму кредита Вы можете получить

 • Размер финансирования – до 85% от рыночной стоимости имущества.
 • С государственной гарантией в рамках программы ALTUМ и банка SEB финансирование может составить до 95% от рыночной стоимости выбранного Вами жилья.
 • Заявку на госгарантию могут подать молодые специалисты с высшим и средним профессиональным образованием в возрасте до 35 лет, также семьи, на иждивении которых есть дети в возрасте до 23 лет (включительно).
seb_house

Найдите вдохновение для своего дома!

Homer имеет большую коллекцию идей дизайна интерьера для вашего дома, офиса или дачи.

 • Растущее количество галерей, изображений и 360 виртуальных туров
 • Создавайте и делитесь своей книгой с идеями, чтобы сохранить эти прекрасные идеи
 • Ознакомьтесь с продуктами более 100 мебельных компаний, которые уже присоединились к Homer

Топ недели

 • 19 500 EUR Valmiera, Ausekļa iela 25
 • 58 700 EUR Centrs, Mālpils iela
 • 89 000 EUR Saulkrasti, Koklītes, Koklīšu 4
 • 265 000 EUR Drabešu pag., Sīgas
 • 89 000 EUR Vecrīga, Mazā Smilšu iela 13
 • 68 000 EUR Pārdaugava, Gregora iela 6
 • 52 500 EUR Salaspils, Dienvidu iela 9
 • 53 000 EUR Ozolnieki, Kastaņu iela 6
 • 33 000 EUR Langstiņi, Langstiņi, Ozolu iela
 • 189 000 EUR Berģi, Akmeņu iela
 • 79 700 EUR Centrs, Krāsotāju iela 11 - 3
 • 100 000 EUR Centrs, Aristida Briāna iela 18
 • 125 000 EUR Garciems, Puķu 7
 • 78 659 EUR Ķengarags, Prūšu iela 4
 • 78 000 EUR Centrs, Maskavas iela 15
 • 90 000 EUR Teika, Tālivalža iela
 • 12 500 EUR Āgenskalns, Mazā Nometņu iela
 • 42 000 EUR Liepas pag., Plavas 3

Выбор редактора

 • 89 000 EUR Vecrīga, Mazā Smilšu iela 13
 • 220 000 EUR Vaivari, Eglaines iela 9
 • 53 500 EUR Ķemeri
 • 104 900 EUR Centrs, Blaumaņa iela 31
 • 74 230 EUR Jugla, Juglas krastm. 62
 • 33 000 EUR Āgenskalns, Ojāra Vācieša iela 47
 • 295 000 EUR Centrs, Krišjāņa Barona iela 36
 • 35 000 EUR Saulkrasti, Priedes 16
 • 177 000 EUR Jugla, Murjāņu iela
 • 99 000 EUR Lielupe, Viestura iela 27
 • 74 000 EUR Pļavnieki, Pļavnieku iela 9
 • 399 000 EUR Centrs, Raiņa bulvāris 2
 • 59 000 EUR Skulte, Madaru 14
 • 320 000 EUR Vaivari, Pētera Beltes iela
 • 233 000 EUR Garkalne, Asteru iela 6
 • 280 000 EUR Jūrmala, Turaidas iela 110
 • 79 999 EUR Purvciems, Augusta Deglava iela 106/2 - 5
 • 255 000 EUR Jaunmārupe, Jaunmārupe

Идеи для интерьера

 • 159 000 EUR Mežciems, Malienas iela 1
 • 600 000 EUR Bulduri, Meža prospekts 23
 • 204 999 EUR Centrs, Marijas iela 16
 • 85 500 EUR Purvciems, Ieriķu iela 27
 • 450 000 EUR Centrs, Krišjāņa Valdemāra iela 9
 • 180 000 EUR Mežaparks, Stokholmas iela 42
 • 1 050 000 EUR Asari, Lapsu iela
 • 280 000 EUR Jaundubulti, Amatas iela 1
 • 320 000 EUR Āgenskalns, Mūkusalas iela 29
 • 505 000 EUR Vecrīga, Kungu iela 25
 • 1 400 000 EUR Mežaparks, Brēmenes iela
 • 675 000 EUR Baltezers, Līču iela
 • 490 000 EUR Centrs, Baznīcas iela 29
 • 98 000 EUR Imanta, Jūrmalas gatve 82 - 167
 • 300 000 EUR Bulduri, Muižas iela 11
 • 750 000 EUR Centrs, Ausekļa iela 4
 • 605 000 EUR Jūrmala, Dzintaru prospekts 34
 • 160 000 EUR Jaundubulti, Strēlnieku prospekts 52
Confirmation link

Объект сохранён в избранные. Вы можете найти свои избранные объекты в  Мой City24 - Избранные   или нажатием кнопки Избранные в панели инструментов результата поиска.